Phan mem your uninstaller 2010 full crack


phan mem your uninstaller 2010 full crack

Các tính nng: * Tháo g full hoàn your toàn bt k ng dng nào ã c full cài.
Khi ng cc nhanh, t 5-10 ln nhanh hn Add/Remove Program ca Windows XP!
T ng dò tìm các s cài t không hp uninstaller l và tháo g chúng ch vi mt cú click.
Ch cn th mt file lên biu tng Your Uninstaller!
Pro.4.2012.01 Final serial -.65 MB Your Uninstaller!Pro, windowsun ekle kaldr seçenei ile kaldrlmayan her tür uygulamay kaldrabilirsiniz bu uninstaller program gelimi kalnt brakmadan kaldrr sisteminiz hiç program kurulmam gibi ilk günki hzda brakr.Your Uninstaller phan Pro Türkçe crack Full Tam indir.Your Uninstaller.5.2014.03 là chng trình h tr g b phn mm, làm sch các tp tin rác còn sót li, dn dp registry.Bn cng còn có fonts th tìm ng dng uninstaller mà bn mun g b full phan qua chc nng tìm kim.
Trong quá trình s dng máy tính, vì mt windows l do nào ó mà mình mun g phn mm ó nhng g hoài không c, có khi nó báo li và c th mà nó tn ti trong máy ca mình hoài tht khó chu.
Là mt cách design tháo g nhng ng dng không cn n trên máy tính ca bn rt thân thin vi ngi s dng.
G b bt but các giá tr np vào trong registry liên quan n vic tháo g cài t (cn thn khi dùng)!
Posted by admin, on 08:35.Qun l chng trình.Ch vài cú nhp chut là bn ã có th g b phn mm, dn dp file rác registry, tin trình hot ng din ra design nh, nhanh.Nó có mt kh nng c áo g b nhng phn mm n gin bng cách kéo biu tng a chng trình ó vào biu tng ca Your Uninstaller!2010 là mt chng trình tháo g cài t hàng u trong ngành.Hu ht các ng dng c xây dng s dng các trình cài t này.G b hoàn toàn nhnh ng dng mt cách nhanh chóng.Tích hp Startup Manager, kim soát uninstaller các phn khi ng ca Windows.Pro.5.2013.02 serial, your Uninstaller!
Tháo g các chng trình mà Add/Remove phan mem your uninstaller 2010 full crack Program không th.

Sitemap